ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия („ОУ“) уреждат отношенията между „ВДИГАМММ“ ООД, ЕИК 206691861, със седалище и адрес на управление гр. София 1421, р-н Лозенец, ул. „Попово“ №10, бл.1, ет.3, ап.5, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и клиентите, наричани по-долу „Ползватели“, на платформата за електронна търговия www.vdigammm.com, наричана по-долу „Сайтът”/”Платформа”. Ползването на сайта от лица под 18 години е забранено.

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика: „ВДИГАМММ“ ООД
Седалище и адрес на управление: гр. София 1421, р-н Лозенец, ул. „Попово“ №10, бл.1, ет.3, ап.5, телефон за контакт: +359 876 817 591
Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1421, р-н Лозенец, ул. „Попово“ №10, бл.1, ет.3, ап.5
Данни за кореспонденция: гр. София 1421, р-н Лозенец, ул. „Попово“ №10, бл.1, ет.3, ап.5
Вписване в публични регистри: ЕИК 206691861
Надзорни органи:
6.1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
тел.: 02/91-53-515; 02/91-53-519
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

6.2. Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6 
тел.: 02/933 0565
факс: 02/9884218
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

6.3. Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес: 1000 гр. София, бул.“Витоша“ №18 
тел.: 02/935 61 13
факс: 02/980 73 15
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.cpc.bg

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Сайтът e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет www.vdigammm.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:
(1) Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
(2) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
(3) Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани на платформата;
(4) Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата;
(5) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет;
(6) Да бъдат уведомявани за правата си, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата в Интернет;
(7) Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата договор за покупко-продажба на стоките, на адрес www.vdigammm.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата и настоящите ОУ.

 IV. СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ. РЕГИСТРАЦИЯ.

Чл. 6. (1) Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е нужна само при ползването на определени функционалности на сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от Ползвателите свободно без регистрация. Регистрацията на платформата не е задължително условие, за да бъде направена поръчка и да бъде сключен договор за покупко-продажба.
(2) За да се регистрира даден потребител на сайта е необходимо да се попълни регистрационен формуляр. При успешно приключване на регистрацията Ползвателят получава потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил. Със създаването на профил и маркиране на полето „Прочетох и се съгласих с/приемам Общите условия“ се счита, че Ползвателят е приел настоящите ОУ.
(3) След попълване на данните си в потребителската кошница, нерегистрираните Ползватели следва да декларират, че са запознати с настоящите ОУ, съгласни са с тяхното съдържание и се задължават безусловно да ги спазват като отбележат съответното поле „Прочетох и се съгласих с/приемам Общите условия“. След това Ползвателите могат да направят поръчката като натиснат бутона „Купи“.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията или поръчка Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.
 
 V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА. ЦЕНИ.

Чл. 7. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика в платформата стоки.
(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема настоящите ОУ при поръчване на съответната стока и натискане на бутона „Купи“.

Чл. 8. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата по следната процедура:
(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата.
(2) Избиране или конфигуриране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора и предоставяне на лични данни за извършване на доставката (две имена, адрес, електронна поща и телефон). Не се допуска изпращане на стока до адрес за получаване „до поискване“ или до „пощенска кутия“.
(4) Избор на начин и момент за плащане на цената.
(5) Приемане на настоящите ОУ от нерегистрирани потребители.
(6) Предостави съответните данни за издаване на фактура, в случай че Ползвателят е заявил това;
(7) Потвърждение на поръчката от Доставчика;

Чл. 9. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Ползвателя.

Чл. 10. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 11. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка с наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриер.
(2) Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите ОУ Ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие, с изключение при плащане с „наложен платеж“, да заплаща на Доставчика, авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана от платформата стока. В случай на плащане чрез „наложен платеж“ при доставката Ползвателят получава от куриера фактура/ фискален касов бон, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за обработване и доставка на поръчката. Ползвателят предава на куриера цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка, посочена във фактурата/касовата бележка. Плащането се отбелязва в талона за приемо-предаване, който служи за разписка и удостоверява предаването на стоката от куриера на Ползвателя. С подписването на талона за приемо – предаване Ползвателят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчика сумата, посочена във фактурата/ фискалния касов бон.
(3) Освен чрез наложен платеж, плащането може да се извърши и с дебитна/кредитна карта с марките Visa, Mastercard и Maestro чрез виртуален ПОС терминал, предоставен от банка „ДСК“ ЕАД. За плащания в друга валута се приемат само банкови карти, издадени в чужбина и от банка „ДСК“ ЕАД.
(4) В случай на плащане чрез виртуален ПОС терминал по смисъла на ал. 3, то същото ще се извършва при следните условия:

  1. Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure;
  2. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 8 000 лева;
  3. При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането;
  4. Няма да бъдат съхранявани данни за банковите карти, използвани за извършване плащане на сайта.

Чл. 12. Всички представени на платформата цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Доставчикът си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на платформата цени на стоки са крайни и включват всички данъци (освен, ако не е упоменато изрично, че цената е без ДДС) и такси.

VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VI от тези ОУ се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията на платформата може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени в профила на всяка стока в платформата.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата в профила на всяка стока в платформата.
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика в платформата и се предоставя като информация на Ползвателя при избиране на стоките за сключването на договора за покупко-продажба.
(4) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в платформата преди сключването на договора за покупко-продажба.
(5) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приеме авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
(3) B cлyчaй, чe cтoйнocттa нa пopъчĸaтa нa Πoтpeбитeля e paвнocтoйнa или нaдвишaвa 10 000 лв., плaщaнeтo ce извъpшвa caмo чpeз пpeвoд или внacянe пo плaтeжнa cмeтĸa нa Дocтaвчиĸa.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез молба в свободен текст или чрез единния формуляр за отказ от договора- Приложение № 1 към настоящите ОУ. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна и в Приложение № 2 към ОУ.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
(3) Когато доставчикът в платформата не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определена в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на Приложение № 1 към тези ОУ или чрез молба в свободен текст.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която стоката/стоките са върнати на Доставчика и приети от последния. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Потребителя.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Стоките се съхраняват съобразно посочените изисквания на производителя.
(6) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез молба в свободен текст или чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен в Приложение № 1 към тези ОУ.
(7) Когато Доставчикът в Платформата не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
(8) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само, разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.
(9) При приемането на стоката, по отношение на която е упражнено право на отказ по този член, Доставчикът извършва преглед на стоката и може да откаже приемането й, ако установи, че върнатата стока е различна от доставената на Потребителя.
(10) Доставчикът има право да откаже приемането на стоката, ако поради системност в правенето на поръчки и отказването им през кратки интервали от време и от едно и също лице, възникнат съмнения за неговата добросъвестност като Ползвател.
(11) В случай на упражняване правата си по настоящия член, Потребителят следва заедно със стоката да предостави и оригинала на документа за покупка (фискален касов бон и/или фактура).

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата.
(2) B cлyчaй чe Πoтpeбитeлят и Дocтaвчиĸът в плaтфopмaтa нe ca oпpeдeлили cpoĸ зa дocтaвĸa, cpoĸът нa дocтaвĸa нa cтoĸитe e 30 дни, cчитaнo oт дaтaтa, cлeдвaщa изпpaщaнeтo нa пopъчĸaтa нa Пoтpeбитeля дo Дocтaвчиĸa чpeз caйтa нa Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa.
(3) Ако Доставчикът в платформата не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.
(4) Доставката се извършва чрез куриерска фирма и разходите по нея се поемат от Потребителя, освен ако друго не е предвидено в тези ОУ.

Чл. 18. Доставчикът в платформата се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на продаваните стоки.

 
VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от куриер в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок, но не по-късно от 30 дни.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. (1) Когато доставената стока е с недостатъци, Ползвателят има право да му бъде доставена нова стока съобразно първоначално уговореното. В този случай разходите по връщането и доставянето на нова стока е за сметка на Доставчика.
(2) В случай че Потребител упражни правото си по чл.16 от настоящите ОУ, разноските по връщането на стоката остават за негова сметка.

Чл. 22. Доставчикът в платформата се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 23. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.
 
Чл. 24.  Доставчикът на платформата изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата, ако същите са се съгласили изрично за това.
Чл. 25. (1) Във всеки момент Доставчикът в платформата има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на Платформата има право да извърши съответните действия за оказване съдействие на Ползвателя възстановяването им.
 
VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОУ

Чл. 26. (1) Настоящите ОУ могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.
(2) Доставчикът в платформата и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези ОУ ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
с изричното му приемане от Ползвателя в сайта на Доставчика в платформата.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата, във връзка с изменението на тези ОУ ще бъдат изпращани на електронната поща, посочена от Ползвателя при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 27. Доставчикът публикува тези ОУ на сайта заедно с всички допълнения и изменения в тях.
 
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 28. Настоящите ОУ и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.
Чл. 29. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата в нарушение на настоящите ОУ, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.
 
X. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 30. Ползвателят се задължава да обезщети Доставчика за невярно деклариране наличието на качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 31. Доставчикът не носи отговорност за вреди, настъпили в резултат на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в резултат на използване на Платформата или за времето, през което платформата не е била достъпна.
(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата.

Чл. 33. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.
 
XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези ОУ.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 35. В случай на противоречие между тези ОУ и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 36. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези ОУ няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 37. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.
Чл. 38. Настоящите ОУ влизат в сила за всички Ползватели на ……..2022 г.

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
 
 
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
До ………………………
/името на търговеца/
……………………………………………………………………..
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
…………………………………………………. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
………………………………………………………………………../Име на потребителя/
Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/
……………….                                                                             …………………………….
/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/
 

Приложение № 2 – Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:
Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни.
Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на ……………………,. и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ (Приложение №1 към Общите условия), но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.
Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.
Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

close

Последвайте ни

и получете 10% отстъпка при първа поръчка!